Školní vzdělávací program

 

Náš školní vzdělávací program v souladu s novým Školským zákonem č.561 a Vyhláškou č.73 "O vzdělávání žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků a studentů mimořádně nadaných" vychází z přílohy Rámcového vzdělávacího programu, který stanovuje podmínky vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací.

Jsme si vědomi skutečnosti, že proměna školy související s tvorbou školního vzdělávacího programu nespočívá pouze v proměně cílů a obsahu, ale v proměně celého vyučovacího procesu. Za všeobecnou lze pokládat změnu v přístupu k dítěti, větší respekt k jeho potřebám a zájmům, k jeho přípravě na praktický život. Našim cílem je prostřednictvím nového programu vytvářet prostor pro rozvoj osobnostních vlastností a vlastních zkušeností, dávat příležitost k aktivním činnostem. Z požadavku na vzdělávání mentálně retardovaných žáků vyplývá, že tyto děti mají být vzdělávány a vychovávány v těsném spojení se životem. Nestačí jim pouhé zprostředkování vědomostí, ale význam má především sociální učení a řešení problémů vycházejících ze skutečného života. V našem pojetí je škola místem, které má žáky motivovat, podporovat v nich pocit bezpečí, dávat jim možnost pozitivního prožívání a připravit je na uplatnění v budoucí profesi. V souladu s tímto cílem jsme se rozhodli zařadit do učebního obsahu takové volitelné předměty, které mohou posílit praktickou přípravu našich žáků. Náš vzdělávací program vychází z individuálních potřeb a zájmů dětí, z jejich osobních možností, z možností školy s přihlédnutím k tématickám výukovým plánům. Našimi dílčími cíli v souladu s rozvojem klíčových kompetencí je rozvoj komunikačních schopností, kooperace, praktických dovedností, orientace v běžném životě. Porozumět podstatě našeho Školního vzdělávacího programu není složité. Program je orientován na rozvoj individuálních předpokladů každého žáka. Podle schopností a zájmů jednotlivých žáků je možné obsah učiva rozšířit, popř. zredukovat. K rozvoji osobnostního potenciálu každého žáka napomáhá zařazení průřezových témat. Také očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném řivotě. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který bude dále upravován a doplňován dle zájmů a potřeb žáků i učitelů, dle zkušeností s realizací tohoto prvotního znění. Školní vzdělávací program základní školy speciální bude vytvářen kolektivem učitelů v následujícím školním roce. Program bude vycházet ze samostatného Rámcového vzdělávacího programu, který stanoví podmínky vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. V současné době skončilo připomínkové řízení věnované tomuto programu a připravuje se jeho pilotní verze. Základní a mateřská škola při zdravotnickém zařízení vychází při tvorbě Školního vzdělávacího programu z Rámcového vzdělévacího programu pro předškolní zdělávání, z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a z přílohy RVP-MP upravující podmínky vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací.

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top