Specifikum výuky

 

Posláním naší školy je speciálními výukovými a vzdělávacími prostředky a metodami umožnit výuku žákům s lehkou mentální retardací a směřovat k rozvoji klíčových kompetencí stanovených v Příloze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výchovný a vzdělávací proces na naší škole se přizpůsobuje úrovni psychofyzického rozvoje žáků. Vzhledem ke značné variabilitě jejich schopností a dosažené úrovně vědomostí je nezbytné při jejich vzdělávání uplatňovat individuální přístup.

První stupeň zpočátku plní funkci adaptační a diagnostickou, postupně si žáci osvojují základy čtení, psaní a počítání. Důraz je kladen na tělesný rozvoj a kultivaci ve výchovných předmětech. Druhý stupeň je zaměřen na přípravu žáků k jejich profesnímu uplatnění a na výchovu k rodičovství. Specifikem vzdělávání na základní škole praktické je snížený počet žáků ve třídě. Tato skutečnost umožňuje učiteli využívat individuální přístup k žákům. Mnohonásobně více než na běžné škole zde platí zásada názornosti vycházející  z manipulace s konkrétními předměty. Žáci jsou vzděláváni podle speciálních učebnic. Učební plán je koncipován tak, aby připravoval žáky na praktický život. Z předmětů speciálně pedagogické péče klademe důraz především na řečovou výchovu a zdravotní tělesnou výchovu. K praktické přípravě napomáhají i vhodně zařazené volitelné předměty.

V našem pojetí je škola místem, které má žáky motivovat, podporovat v nich pocit bezpečí, dávat jim možnost pozitivního prožívání a kvalitně je připravit na uplatnění v budoucí profesi. V souladu s tímto cílem jsme se rozhodli zařadit do učebního obsahu takové volitelné předměty, které mohou posílit praktickou přípravu našich žáků. Vždyť intelekt je pouze jednou ze složek lidské osobnosti a je otázkou, zda-li nejdůležitější. Život dává přednost samostatnosti, odpovědnosti a pracovitosti. Právě těmito hodnotami se mohou naši žáci vyrovnat žákům z běžné školy. Při provádění praktických a řemeslných dovedností mnozí z nich projevují vytrvalost a zručnost. Zaměření školy je tedy především praktické (předprofesní příprava, práce v domácnosti).

Náš vzdělávací program vychází z individuálních potřeb a zájmů dětí, z jejich osobních možností, z možností školy s přihlédnutím k tématickým výukovým plánům. Jednotlivé krátkodobé úkoly směřují k plnění dlouhodobých cílů. Našimi dílčími cíli v souladu s rozvojem klíčových kompetencí je rozvoj komunikačních schopností, kooperace, praktických dovedností, orientace v běžném životě.

Kontakt

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org. Na Celně 2
Mladá Boleslav
293 01

Odhlášení stravy je možné den předem prostřednictvím emailu: fakturace.zvsi@skolanacelne.cz nebo SMS
na tel: 776 613 520
tel. ŠKOLA-326 321 931

tel. DD -326 326 723
tel. SPC-602 549 296

datová schránka: dn8xkp2
zvsi@skolanacelne.cz
To Top